Våra Fotografer

Helena Kyrk

Att ha fått chansen att delta i The Essencevitae Project och sen nu få starta upp Capture Love känns helt fantastiskt. Att genom mitt fotograferande få vara nära människor som delar sorg och glädje av olika anledningar. Att få skänka lite glädje i en tung vardag.

Min kära lillasyster har en obotlig tumör, hon säger att antingen kan du välja att leva med cancer eller så väljer du att inte göra det. Hon lever som om hon aldrig varit sjuk. Hon är en riktig hjälte. Tumören är tyvärr tillbaka men är det någon som klarar detta så är det min lillasyster, hon är min stora hjälte. Mina barn är inte så tokiga dom heller, mina små busfrön som gör mig hel som människa! Jag arbetar som som barnsköterska på Neonatal Intensiven 316 på drottning silvias barnsjukhus . När jag inte arbetar där så huserar jag på Studio Spinneriet i Lindome med min kollega Kristin.   www.helenak.se

Till sist några ord av och med inspiration från min fantastiska vän och manusförfattare som gick bort för några år sedan, alldeles för tidigt:
”Jag vill finnas i nuet där vi skriver våra sagor. Att genom mitt fotograferande se det andra inte ser.
Inte menade att förändra världen, bara ge en simpel glimt av magi; med förhoppningen att för ett ögonblick få trollbinda någon med mina bilder.

I had the chance to participate in The Project and Essencevitae and know have the chance to keep going with Capture Love feels fantastic. Through my photography being near people who share the joys and sorrows of different reasons. Getting donate a little joy in a heavy day. 

My dear little sister has an incurable tumor, and she is my hero, she says that you can either choose to live with cancer or choose not to do so. She lives as if she had never been sick. She is a real hero. My children are not so crazy that either, my little imps who complete me as a person! I have my own place at Studio Spinneriet in Lindome and works part time at a studio in central Gothenburg.

Finally, a word of and inspired by my amazing friend and script writer who passed away a few years ago, too early: 
"I want to be in the moment in which we write our stories. Through my photography see that others do not see. 
Not meant to change the world, just give a mere glimpse of the magic; hoping that for a moment get mesmerize anyone with my pictures.

Sara broden

En positiv, glad och outtröttlig kreatör som ständigt går runt med huvudet fullt av idéer. Jag startade mitt företag 2010. Samtidigt blev jag mamma för andra gången och jag och min sambo blev världens lyckligaste föräldrar. 2011/2012 raserades vår värld då vår dotter insjuknade i cancer. Från den dagen bestämde jag mig för att det är glädje, hopp och vilja som gäller. Livet är varken rättvist eller enkelt.

Det är här och nu vi måste leva och det är bara jag som kan skapa min egen verklighet. När man levt och fortfarande lever i en värld mellan jorden och himlen så tror jag man vågar öppna hjärtat lite mer. I mina bilder vill jag att känslor ska synas. En vacker bild kan se ut på många olika sätt och den varierar från person till person. Jag har fotograferat många familjer där någon familjemedlem har ett livshotande tillstånd och av erfarenhet så är bilderna något av det mest värdefulla en familj kan ta med sig vidare i livet.

Besök gärna mina två bloggar som jag driver. På www.imageu.se fokuserar jag på bilderna och kärleken till kameran. Den andra bloggen driver jag för min dotter och för Barncancerfonden www.alicemossan.blogg.se

A positive, cheerful and tireless creator who constantly walks around with my head full of ideas. I started my business 2010, while I became a mother for the second time and me and my partner got luckiest parents. 2011/2012 our world fall apart, when our daughter was diagnosed with cancer. From that day on, I decided that there is joy, hope and desire that has to be. Life is neither fair nor simple. 

It is here and now we have to live and it is only I who can create my own reality. When you have lived and still live in a world between the earth and the sky I believe you dare to open the heart a little more. In my pictures, I want that emotion to appear. A beautiful image can appear in many different ways and it varies from person to person. I have photographed many families where a family member has a life-threatening condition and experience of the images are some of the most valuable a family can bring forward in life. 

Please visit my two blogs that I run. On www.imageu.se I focus on the pictures and the love of the camera. The other blog I run for my daughter and for the Children's Cancer www.alicemossan.blogg.se

Frida valentin

I december 2011 slogs livet i spillror för två av de mest betydelsefulla personerna i mitt liv. Sara - min själsfrände, fotokollega, granne, träningskompis och stora inspirationskälla - drabbades av ett besked som ingen ska behöva få. Dottern Alice, 1,5 år och jämngammal med min dotter Nova, hade fått en hjärntumör. En vecka senare fick jag ett sms av min finaste vän Lotta, som jag har delat allt med sedan jag var 20 år: "Jag har cancer i tarmen…". I maj 2013 tog den fruktansvärda sjukdomen hennes liv, efter 1,5 års lidande och kämpade.

Det går inte en dag utan att jag tänker på henne och jag kommer aldrig förstå att hon är borta. En vecka innan Lotta gick bort skickade jag en fotobok till henne och familjen. Den innehöll bilder på Lotta som togs av mig och Sara bara ett halvår tidigare - på en dag då hon var full av hopp och glädje för att hon levde. Familjen är evigt tacksam över alla bilder som är minnen från dagar då Lotta faktiskt mådde bra. Det är en stor ära att vara fotograf i Capture love och kunna skapa minnen för fler familjer vars liv har slagits i spillror.

Att släppa släppa loss min kreativitet har fått olika utlopp genom åren. Efter min examen i medie- och kommunikationsvetenskap 2004 fick jag jobb som redaktör och formgivare för en kundtidning om mat och vin. Jag fick göra roliga reportage och fotografera kända kockar. Idag arbetar jag som PR-konsult samtidigt som jag driver mitt företag som fotograf och följer min farfars fotspår. Jag och Sara delar studio i Kungsbacka på Moot. Välkommen att besöka mig på: www.fridavalentin.se

In December 2011, fought life in shambles for two of the most important people in my life. Sara - my soulmate, photo colleague, neighbor, friend and training great source of inspiration - was hit by a ruling that no one should have to make. Her daughter Alice, 1.5 years, and the same age as my daughter Nova, had a brain tumor. A week later, I got an sms from my finest friend Lotta, I have shared everything with since I was 20: "I have cancer of the bowel ...". In May 2013 took the terrible disease of her life, after 1.5 years of suffering and struggling. 

There is not a day without me thinking of her and I will never understand that she is gone. A week before Lotta went away, I sent a photo book for her and the family. It contained pictures of Lotta, who was taken by me and Sarah just six months earlier - on a day when she was full of hope and joy to her life. The family is eternally grateful for all the pictures are memories from the days when Lotta actually felt good. It is a great honor to be the photographer of Capture love and create memories for more families whose lives have been shattered. 

Letting unleash my creativity has received various outlets over the years. After my degree in media and communication studies in 2004 I got a job as an editor and designer for a magazine about food and wine. I got to do fun story and photograph famous chefs. Today I work as a PR consultant while running my business as a photographer and follow my grandfather's footsteps. Ishare studio with Sara at Moot in Kungsbacka. Welcome to visit me at: www.fridavalentin.se

Emma roos

Så oerhört vackert! Jag blir alldeles tårögd. Projektet berör mig i djupet av mitt hjärta och jag vill väldigt gärna vara med i projektet som fotograf.Jag heter Emma och började fotografera 2006 efter att min första son Oliver föddes.

Jag blev fast direkt och har under många år funderat på att ta fotograferingen ett steg längre men det har inte blivit så. Den 30 november 2010 föddes min andra son, Elliot. Redan 2 dagar gammal misstänkte läkarna att det var något fel på vår fina son. Efter en rad undersökningar fick han 13 dagar gammal diagnosen Spinal muskelatrofi typ 1 (SMA I), viken är en medfödd muskelsjukdom med dödlig utgång, de flesta som får den diagnosen dör under sitt första levnadsår.

Det blev en kamp mot tiden och vi bestämde oss för att försöka leva i nuet och göra det allra bästa med den tiden vi fick med honom. I slutet av januari fick Elliot en förkylning och blev inlagd på sjukhus. Tyvärr orkade inte hans lilla kropp kämpa länge och söndagen den 30 januari somnade Elliot in liggande i min famn. Det finns inga ord som kan beskriva hur mycket vi saknar honom. Något jag är oerhört tacksam för är alla bilderna jag tog på honom. Det jag däremot sörjer är att vi endast har en bild på hela familjen, det var från dagen då mina söner döptes, två dagar innan Elliot lämnade oss. I år har jag bestämt mig för att satsa på min fotografering, allt med Elliot har verkligen fått mig att inse vad som verkligen betyder något. I allt det svåra fick vi uppleva det finaste som finns, kärlek utan villkor.

Att se kärlek är som plåster för själen för mig. Och i år vill jag fånga den på bild. Ingen vet vad som händer i framtiden och jag har blivit brutalt medveten om hur skört livet är. Läs gärna denna bloggpost: emmaroos.se och här är en länk till Elliots blogg:  http://saganomelliot.blogspot.com/

So incredibly beautiful! I gets all teary-eyed. The project touches me deep in my heart and I want very much to be involved in the project as fotograf. My name is Emma and began photographing in 2006 after my first son Oliver was born. 

I was hooked immediately and have for many years thought about taking photography a step further but it has not been so. On 30 November 2010 was born my second son, Elliot. Already two days old suspect doctors that there was something wrong with our beautiful son. After a series of studies, he was 13 days old diagnosed with spinal muscular atrophy type 1 (SMA), the bay is a congenital muscle disease fatal, most people who receive the diagnosis of dying during their first year. 

It became a race against time and we decided to try to live in the moment and do the very best with the time we had with him. In late January Elliot got a cold and was hospitalized. Unfortunately could not take his little body to fight long and Sunday, January 30 Elliot fell asleep lying in my arms. There are no words that can describe how much we miss him. Something I am extremely grateful for all the pictures I took of him. What I do mourn is that we only have a picture of the whole family, it was the day when my sons were baptized, two days before Elliot left us. This year I decided to focus on my photography, all with Elliot has really made ​​me realize what really matters. In all the hardships we got to experience the finest available, love without conditions. 

To see love is that patch for the soul for me. And this year, I want to capture the image. No one knows what will happen in the future and I have become brutally aware of how fragile life is. Please read this blog post: emmaroos.se and here is a link to Elliot's blog: http://saganomelliot.blogspot.com/

Louise Johansson

Det känns helt otroligt fint att få vara med i Capture Love tillsammans dessa fantastiskt duktiga fotografer. Jag känner mig hedrad och glad att få träffa de familjer som vill föreviga den tid som är nu genom Capture Love. Jag heter Louise Johansson och jag har fotat sedan 2008. Jag har ständigt tusen idéer jag vill förverkliga (99 procent av dem är fotoidéer), långa listor ligger där hemma och jag önskar att dygnet hade mer än 24 timmar. Att få berätta med bilder är bland det bästa som finns. Att fånga de där känslorna som ligger precis under ytan. Ömhet, sårbarhet och kärlek. Jag finns också på www.wanderings.se

It feels incredibly good to be part of Capture Love  together with wonderfully talented photographers. I am honored and pleased to meet the families who want to perpetuate the time is now by Capture Love. My name is Louise Johansson and I have photographed since 2008 I have constantly thousand ideas I want to realize (99 percent of them are photo ideas), long lists are at home and I wish the day had more than 24 hours. To tell you the pictures are among the best there is. Capturing those emotions that lie just below the surface. Tenderness, vulnerability and love. I'm also on www.wanderings.se

Karin Linde

Jag är fotograf men också mamma till två underbara små barn, snart en tredje. För mig är familjen det viktigaste som finns - så när jag fick höra talas om det här projektet ville jag verkligen vara med och bidra på det sätt som jag kan. Jag vill med mina bilder fånga det äkta - dokumentera bilder som ger en mening. Om jag på något sätt kan vara med och med hjälp av mina bilder och min tid få ge en liten ljusglimt i en tung och mörk vardag för någon här så är det värt allt, mig hittar ni här; .www.foto.dontblink.se

I am a photographer but also the mother of two wonderful young children, soon a third. For me family is the most important thing - so when I heard about this project I really wanted to be involved and contribute in the way that I can. I want my images capture the real - record images that give a sense. If I can somehow be involved and using my pictures and give my time to get a small light in a dark and heavy for someone living here, it's worth it all, I can be found here; .www.foto.dontblink.se

Matilda Christensen

Ibland kommer det otäcka i livet alldeles nära och man kan inte längre gömma sig bakom orden "Det händer inte mig!"
När en 4-årig pojke på min sons dagis drabbades av svår cancer - slets jag nästan itu i rollen som mamma och medmänniska.
Man vill hjälpa till, men hur kan man hjälpa en familj som drabbats så hårt?
Och om det hade drabbat mig och min familj hur hade jag viljat bli hjälpt.
Svaret hade jag faktiskt i min hand!
Min söta praktikant Matilda som drabbats av en svår hjärntumör några år tidigare hade samma dag lånat mig sin fotobok över året som hennes tuffa behandling tog. Med hjälp av bilderna som hennes mamma fotograferat under hela detta året -kunde hon bearbeta det hemska som hänt och förmedla det vidare till mig.
Naturligtvis skall jag göra det jag kan bäst...att fotografera dom vackra, hjärtliga och känslostarka ögonblicken i dessa behövande familjer. jag finns här www.fotografmatilda.se

Sometimes the ugly in life way too close and they can no longer hide behind the words "It does not happen to me!" 
When a 4 year old boy in my son's kindergarten suffered severe cancer - I was torn almost in two in the role of mother and neighbor. 
You want to help, but how can you help a family that hit so hard? 
And if that had happened to me and my family how I had wanted to be helped. 
The answer I actually had in my hand! 
My cute intern Matilda who suffered a severe brain tumor a few years earlier the same day lent me his photo book of the year, as her harsh treatment took. Using the pictures as her mother photographed throughout this year she could accompany process the terrible things that happened and convey it to me. 
Of course, I shall do what I do best ... to photograph them beautiful, heartfelt and emotional moments in these needy families. I'm here www.fotografmatilda.se


 

Josefine Litfeldt

Fotografering och skaparkraft är mitt livselixir. Här tar, ger och andas jag den energi som för mig framåt och ger avtryck i mitt skapande. Jag är månskensfotografen som älskar motljus, kan dricka baljor med grönt te, njuter av att känna en mjuk hästmule i handen som letar efter godis, tycker att Lars Lerin målar dom vackraste akvarellerna i världen, diggar att åka skidor, urdålig på att förlora i spel mot mina barn, upptäckt att det är beroendeframkallande att besöka gym, tycker att människorna i världen ska vara lite snällare mot varandra och fullkomligt älskar mina DIYprojekt där allt som oftast en Montana sprayburk är inblandad.  2012 drabbades ett av våra tre barn av en elak tumör på njuren. Idag, tre år senare har jag nytt jobb samt startat företaget Motljus. Min största lärdom av dehär åren är att våga leva även om det ibland är steg för steg eller dag för dag. På min hemsida kan ni följa mig www.fotografmotljus.se
Med värme Josefine