Vår vision

Capture Love är en uppkomst av oss fotografer i Göteborg som var med i projektet www.essencevitae.com, som numera inte existerar längre. Vi är lyckligt lottade med flera fantastiska fotografer som anslutit till oss och vi hoppas att att vi kan välkomna fler medarbetare eftersom att projektet växer. Projektet är startat av fotografer, för familjer med små barn där en av familjemedlemmarna drabbats av en livshotande sjukdom.

Bakgrund till Capture Love och Essence Vitae?
Fröet till idén började växa när (Juliana Wiklund) fotograferade en mamma som var väldigt sjuk i cancer år 2003. Mamman var en kompis till en av Julianas bästa vänner och det var den vännen som hade kontaktat henne och beställt en fotografering. Juliana, som var gravid i åttonde månad, hade ingen aning hur fotograferingen skulle gå till, men en sak var hon säker på: Juliana ville koncentrera sig på den kärlek som fanns i familjen och glädjen av att vara med barnet. Även om fotografering var svår så gick den jättebra och bilderna blev otroligt varma och kärleksfulla. En månad efter fotograferingen gick tyvärr mamman bort, men familjen kontaktade Juliana och berättade om den otroliga glädjen de hade av att bilderna fanns. Bilderna hjälpte dem att orka med att mamman var borta och att bilderna var den största skatten den lilla bebisen kunde ha fått.

Nu när Essence Vitae inte finns längre så har vi fått chansen att föra vidare vårt fina arbete till Capture Love som fungerar exakt likadant i Västra Götaland och Västernorrland. Vi har flera kollegor som startat upp i Sverige och vi hjälper dig gärna att hitta en fotograf om du inte bor i Västra Götaland.

Vad betyder Capture Love?
Som det låter, att fånga kärleken och glädjen i er familj.

Hur många fotografer finns det med i projektet?
Vi är just nu 7 fotografer som jobbar i Göteborg och en fotograf i Västernorrland.

Varför vill vi som fotografer göra detta?
Alla som fotograferar el sponsrar åt Capture Love tror att det finns en otroligt styrka i kärleksfulla och glada bilder. Den palliativa styrkan av en kärleksbild är enormt stor.
Är man mitt i en svår behandling, kan bilderna fungera som något man kan titta på när man håller på att tappa hoppet att allt ska bli bra.
Ligger man på sjukhuset, kan man ha bilderna bredvid sig i sängen för att inte sakna sin familj så mycket.

Vem kan vara med som fotograf?
Att bemöta familjerna på ett respektfullt sätt och koncentrera sig på kärleken och glädjen när man vet vilken stor sorg som ligger bakom våra familjers öde är inte ett lätt uppgift. Det är därför inte vilken fotograf som helst som kan bli accepterad som en Capture Love-fotograf. Fotografen måste vara verksam som fotograf, ha sitt eget företag och ha en stor erfarenhet av barn- och familjfotograferingar.

Vad kostar fotograferingen och vad får de som fotograferas?
Fotograferingen är helt gratis, då varje fotograf ”sponsrar” projektet med att bjuda på sin tid, talang och fotografens bildrättigheter. Familjerna får de bästa bilderna på CD som bearbetade digitala filer, så att de kan printa ut hur många kopior de vill, utan att behöva kontakta oss fotografer. Capture Love är också lyckligt lottade att ha en sponsorer som bjuder på en superfin fotobok. Eftersom vi jobbar med de främsta barnfotograferna i Göteborg, är värdet av en sådan här fotografering, med en fotobok 10 000 kr.

Varför måste familjerna skriva på en modellrelease?
Vi har tagit fram en modellrelease som är anpassad för vårt projekt, detta för att familjerna ska känna sig trygga med att dem får vad vi lovar, utan kostnad. Det är även valfritt att synas på vår blogg och annan marknadsföring för Capture Love, vilket också står i modelreleasen. Detta kryssar familjerna i. Vi gör detta för familjerna, inte för oss själva, så därför är modelreleasen bra att skriva på så att det inte uppkommer några missförstånd.

Varför publicerar ni bilderna på bloggen med en berättelse från familjerna?
Många familjer med sjuka familjemeddlemar kollar på vår blogg. Vi tror att, genom att visa hur andra har det, och berätta om hur de kan leva med en sådan hemskt sjukdom, kan vi hjälpa dessa familjer att orka med sina egna problem. Detta är något som familjerna själva väljer om dem vill medverka med. Vill man inte synas på bloggen så behöver man inte, vi fotar er ändå!

Varför fotograferar ni bara familjer med små barn?
Vi fotograferar bara familjer med små barn upp till 13 för att vi var tvungna att minimera ansökningar då vi gör detta på vår fritid. Givetvis kan du söka ändå och i mån om tid så hjälper vi dig gärna men familjer med barn går före i projektet då vi tror att det värsta som finns är att förlora en förälder som barn eller för en förärder att förlora ett barn.

På vilket sätt är en fotodokumentation viktig för familjerna?
Den är viktig för att minnas livet som det var just här och nu. I vardagen, när man myser i soffan, eller när man är ute i parken och går en promenad, eller när man käkar varmkorv vid närmaste gatukök. Vi har alla bilder på oss när vi är uppklädda och ler inför fotografen, men våra bilder fångar den äkta glädjen och kärleken som finns i familjen. Så bilderna kommer att vara en påminnelse om att trots sjukdom så finns det också glädje, respekt och kärlek. Och vi tror att med den typen av bilder så kommer minnena av en bortgången familjemedlem att kännas mer äkta.

Hur har familjerna som varit med upplevt det?
När vi arbetade i Essence Vitae anda så fick vi  idel lovord och positiva reaktioner från våra familjer. De blir uppiggade av att vi är där och gör det hela till en lek i den mån det går. Vi pratar inte så mycket om sjukdomen när vi fotar, utan vi koncentrerar oss på familjen, närheten, kärleken och glädjen, vilket gör att fotograferingen blir en positiv upplevelse.

Hur många familjer har ni fotograferat?​
Fler än 100  familjer blev fotograferad i projektet Essence Vitae. I vårt nya projekt Capture Love kommer snart 3 nya fotograferingar.

Jag vill gärna hjälpa till. Vad kan jag göra?
Alla kan hjälpa oss att sprida ordet om projektet. Skriv om oss på din Facebook sida, be de familjer ni känner som passar vår profil att kontakta oss. Kontakta sponsorer som du tror kan hjälpa oss på något sätt.

Hur kan jag komma i kontakt med er? Hur kan jag förmedla min familj eller någon annans familj till er?
Om du tror att vi kan hjälpa dig eller någon närstående till dig, skicka ett mail till oss och berätta om din/er situation. Beskriv hur och varför du tror att våra bilder kan hjälpa dig, så kommer vi att kontakta dig. Har du någon närstående som du tror skulle vilja blir fotograferade av oss, så tipsa gärna om oss till den familjen.


Varma hälsningar

Helena Kyrk
Projektansvarig fotograf
Capture Love

Capture Love is an occurrence of us photographers in Gothenburg, which was featured in the project www.essencevitae.com, which now does not exist anymore. We are fortunate with two new amazing photographers that have joined us and we hope that we can welcome more staff as the project grows. The project was started by photographers, for families with young children where one of the family members suffered a life-threatening illness. 

Background to Capture Love and Essence Vitae? 
The germ of the idea began to grow when (Juliana Wiklund) photographed a mother who was very ill with cancer in 2003 The mother was a friend of one of Juliana's best friends and it was the friend who had contacted her and ordered a shooting. Juliana, who was eight months pregnant, had no idea how the shoot would go to, but one thing she was sure of: Juliana wanted to concentrate on the love that was in the family and the joy of being with child. Although photography was difficult so it went very well and the pictures were incredibly warm and loving. A month after the shoot walked away unfortunately the mother, but the family contacted the Juliana, and told about the incredible joy they had of the images were. The pictures helped them to cope with the mother was gone and that the images were the greatest treasure the little baby could have gotten. 

Now that Essence Vitae is not there anymore so we have the chance to pass on the good work to Capture Love that works exactly the same in Gothenburg and Västernorrland. We have several colleagues who started up in Sweden and we are happy to help you find a photographer if you do not live in Gothenburg.. 

What does Capture Love? 
As it sounds, to capture the love and joy of your family. 

How many photographers there are in the project? 
We are now 8 photographers who works in Gothenburg and  photographers in Västernorrland. We also have photographers all around sweden ,see page "we like".

Why do we as photographers do this? 
All who shoot for  Capture Love think there is an incredible strength in loving and happy pictures. Palliative strength of a love picture is huge. 
Are you in the midst of a difficult treatment, the images serve as something you can look at when you're about to lose hope that everything will be fine. 
Located man in the hospital, you can have pictures next to them in bed so as not to miss his family so much. 
Occurs the worst and the family member we have photographed passes away, the family has a strong record of how their lives were before the family member passed away. 
Young children who lose their parents have trouble remembering how his parents looked like and how much they loved their children. The images are therefore an extremely important reminder of how the parents looked like and how much he / she loved her child. 
We are all agreed that we would all have liked to get exactly what we offer if we were experiencing something similar. So we just do what we would have liked. 
No matter how it ends, we believe it is important to be able to go back and remember what happened in a positive way, with the help of images. 

Who can act as a photographer? 
Responding to families in a respectful way and concentrate on the love and joy when you know what great sadness that lies behind our families' fate is not an easy task. It is therefore not the photographer that is capable of being accepted as a Capture Love-photographer. The photographer must be active as a photographer, have their own business and have a wealth of experience in child and family photo shoots. 

How much shooting and what they get photographed? 
The photography is absolutely free, when every photographer "sponsors" the project to offer their time, talent, and the photographer's image rights. The families get the best images on CD as processed digital files, so that they can print out how many copies they want, without having to contact us photographers. Capture Love is also fortunate to have a sponsor that offers a super nice photo book. Because we work with top photographers children in Gothenburg, the value of this kind of photography, photobook SEK 10 000. 

Why Families must sign a model release? 
We have developed a model release that is suitable for our project, this is for the families to feel safe with them to get what we promise, no charge. It is also optionally appear on our blog and other marketing Capture Love, which is also in model release. This cruising families., We do this for families, not for ourselves, so why is the model release good writing so that there arises no misunderstandings. 

Why publish your pictures on the blog with a story of the families? 
Many families with sick familjemeddlemar checking out our blog. We believe that by showing how others have it, and talk about how they can live with such a horrible disease, we can help these families cope with their own problems. This is something that families themselves choose if they want to participate with. If you do not appear on the blog so you do not need, we shoot you anyway! 

Why photograph you just families with young children? 
We are doing this on our free time so we had to choose between ages. But you kan ask us anyway even if you dont fit young children, and if whe have the time we will love to help U.

In what way is a photo documentation important for families? 
It is important to remember life as it was right here and now. In everyday life, when you cuddle on the sofa, or when you are out in the park and go for a walk, or when you chaps hot dog at the nearest snack bar. We all have pictures of us when we are dressed up and smiling facing the photographer, but our pictures capture the true joy and love that exists in the family. So the pictures will be a reminder that despite the disease, there is also joy, respect and love. And we believe that with the kind of images so will the memories of a deceased family member feel more authentic. 

How have families that have been experienced with it? 
When we worked in Essence Vitae spirit so we got nothing but praise and positive reactions from our families. They will be refreshed by that we are there and make it all into a game as far as it goes. We do not talk much about the disease when we're shooting, but we concentrate on the family, neighborhood, love and joy, so that the shoot will be a positive experience. 

How many families have you photographed? 
More than 100 families were photographed in the project Essence Vitae. In our new project Capture Love we had plenty of families, but they dont always show on our homepage. 

I would love to help. What can I do? 
Anyone can help us spread the word about the project. Write about us on your Facebook page, ask the families you know who fits our profile to contact us. Contact the sponsors that you think may help us in any way. 

How can I get in touch with you? How can I convey my family or anyone else's family to you? 
If you think we can help you or someone close to you, send us an email and tell me about your / your situation. Describe how and why you think that our pictures can help you, we will contact you. Do you have a loved one that you think would like to be photographed by us, so please tell us about the family. 


Warm regards 

Helena Kyrk
Project manager photographer 
Capture Love